Εφαρμογές Cobots

στη Βιομηχανία και τα Logistics

Τα cobots μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και των logistics, εκτελώντας με ακρίβεια και ταχύτητα τόσο απλές όσο και σύνθετες εργασίες.